Ανεβαίνει στα 216 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της Εξισωτικής αποζημίωσης – Πότε θα γίνει η πληρωμή;

Σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού της Εξισωτικής Αποζημίωσης για το 2016 φέρνει απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, ανεβάζοντας το ποσό στα 216 εκατ. ευρώ από τα 160. εκατομμύρια που ανερχόταν στην Προκήρυξη του Μέτρου κατά τη δημοσίευσή του τον Περασμένο Μάη. Όπως αναφέρει η απόφαση το κονδύλι για το Μέτρο 13 διαμορφώνεται πλέον κατ’ αντιστοιχία για τα δύο υπομέτρα ως εξής: Υπομέτρο 13.1:  Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές, στα 135 εκατομμύρια (από τα 105 εκατ. της δημοσίευσης της προκήρυξης), Υπομέτρο 13.2:  Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών, στα 81 εκατομμύρια (από 55 εκατ. της δημοσίευσης της προκήρυξης). Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί προς τα τέλη Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρει εν λόγω απόφαση: 1η Τροποποίηση της 1930/55286/11052016 (ΑΔΑ: ΨΥ2Γ4653ΠΓ-ΡΟ6) Πρόσκλησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μέτρο 13 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ  Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, έτους 2016»:

Τροποποιούμε  την 4η παράγραφο που  αφορά την Δημόσια  δαπάνη της Πρόσκλησης ως ακολούθως: Η Δημόσια δαπάνη της Πρόσκλησης για τα Υπομέτρα 13.1 και 13.2 ανέρχεται  μέχρι  το ποσό των 216.000.000 Ευρώ
το  οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο και κατανέμεται ως εξής:

Για το Υπομέτρο 13.1 (ορεινές περιοχές) το ποσό ανέρχεται μέχρι 135.000.000 Ευρώ και  για το Υπομέτρο 13.2  (περιοχές με φυσικούς περιορισμούς  εκτός των ορεινών) το ποσό ανέρχεται μέχρι 81.000.000,00 Ευρώ.

Οι πιστώσεις  αυτές  θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό  του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων ( Π.Ε.) 2016,  ΣΑΕ 082/1. Πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από το ένα Υπομέτρο) μπορούν να μεταφερθούν στο  άλλο Υπομέτρο.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 1930/55286/11052016 (ΑΔΑ: ΨΥ2Γ4653ΠΓ-ΡΟ6) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

agrotypos.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων