ΕΣΠΕΗΠ: Πυρά στρατιωτικών για τις συνθήκες εργασίας στα Κέντρα φιλοξενίας προσφύγων.

Ερώτηση προς το Κοινοβούλιο για τις συνθήκες εργασίας στα Κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, προτρέπει τους βουλευτές να καταθέσουν η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου.

Σε σχετική επιστολή που απέστειλε σε όλους τους Βουλευτές της Ηπείρου αναφέρει:

ΘΕΜΑ: Ασφάλεια εργαζόμενου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών.

ΣΧΕΤ.: α. Νόμος υπ’ αριθ. 3850 / 2010 ΦΕΚ Α’ 84
β. Κ.Υ.Α. Φ.000/8/245258/Σ.37/2016 – ΦΕΚ 630/Β/9-3-2016

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές

Με την δημοσίευση του (β) σχετικού στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ανατέθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις ενεργός ρόλος στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.
Συγκεκριμένα αποστέλλονται στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στο Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.) και στα Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) με αποστολή όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 1 και 2 του (β) σχετικού.
Στην περιοχή της Ηπείρου λειτουργεί Τοπικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) στο οποίο αποστέλλεται στρατιωτικό προσωπικό για αποστολή όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του (β) σχετικού.

Σύμφωνα με το (α) σχετικό και συγκεκριμένα:
α. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του σχετικού:
«Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται και στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση αυτή:
α) για το ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στο πλαίσιο των προαναφερόμενων διατάξεων και
β) για το ένστολο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας ………»
β. Το άρθρου 3 του σχετικού:
«Ορισμοί
1. Για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ως:
α) Εργαζόμενος: κάθε πρόσωπο που απασχολείται από έναν εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ……. ,
β) Εργοδότης: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνδέεται με σχέση εργασίας με τον εργαζόμενο και έχει την ευθύνη για την επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση.
γ) Επιχείρηση: κάθε επιχείρηση, εκμετάλλευση, ……….
δ) Εκπρόσωπος των εργαζομένων: κάθε ………..
ε) Τόπος εργασίας: κάθε χώρος όπου βρίσκονται ή μεταβαίνουν οι εργαζόμενοι εξαιτίας της εργασίας τους και που είναι κάτω από τον έλεγχο του εργοδότη.
στ) Πρόληψη: το σύνολο των διατάξεων ή μέτρων που λαμβάνονται ή προβλέπονται καθ’ όλα τα στάδια της δραστηριότητας της επιχείρησης, με στόχο την αποφυγή ή τη μείωση των επαγγελματικών κινδύνων.
ζ) Αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας: οι αρμόδιες ……………
2. Για την εφαρμογή του παρόντος στο Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α., ως «επιχείρηση» ή «εργοδότης» νοείται «Υπουργείο, Περιφέρεια, Νομαρχία ή άλλη αυτοτελής ή αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»..»

γ. Την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του σχετικού:
1. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, σύμφωνα και με το άρθρο 12 παράγραφος 4.
2. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, σύμφωνα με το κεφάλαιο Β΄ του παρόντος.»

δ. Το άρθρο 15 του σχετικού:
«Επίβλεψη συνθηκών εργασίας
1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,
β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,
γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να ……….
δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας ……
2. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:
α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους,
β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
3. Η άσκηση του έργου ………………………………..
4. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά …………………..
5. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να ………….»

ε. Την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του σχετικού:
1. Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας καταχωρεί στο ……………..

στ. Το άρθρο 18 του σχετικού:
«Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων.
1. Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της Ε.Υ.Α.Ε., όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη.
2. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:
α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους
β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας,
γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών,
δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους,
ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.»

ζ. Το άρθρο 30 του σχετικού:
«Σχέδιο διαφυγής και διάσωσης
1. Ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας, εφόσον απαιτείται από τη θέση, την έκταση και το είδος της εκμετάλλευσης. Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης πρέπει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας. Το σχέδιο πρέπει να δοκιμάζεται τακτικά, με ασκήσεις ή άλλο πρόσφορο τρόπο, ώστε σε περίπτωση κινδύνου ή καταστροφής να μπορούν οι εργαζόμενοι να διασωθούν.
2. Η χάραξη, οι διαστάσεις και η διευθέτηση των οδών διάσωσης και των εξόδων κινδύνου πρέπει να είναι ανάλογες με τις εγκαταστάσεις, τη χρήση και την επιφάνεια των χώρων εργασίας, καθώς και με τον αριθμό των εργαζομένων. Οι οδοί διάσωσης επισημαίνονται κατάλληλα και πρέπει να οδηγούν σε ελεύθερο ή ασφαλή χώρο από το συντομότερο δυνατό δρόμο.»

η. Την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του σχετικού:
«Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων»

θ. Την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του σχετικού:
«Ο εργοδότης οφείλει:
α) Να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό εργασίας, ΕΣ.Υ.Π.Π. ή ΕΞ.Υ.Π.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στους ανωτέρω ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια σε μέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.
β) Να καθορίζει τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν και, αν χρειαστεί, το υλικό προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.»

ι. Την παράγραφο 5 του άρθρου 45 του σχετικού:
«Ο εργοδότης εξασφαλίζει ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση, σε περίπτωση σοβαρού και άμεσου κινδύνου για την ίδια τους την ασφάλεια ή για την ασφάλεια άλλων προσώπων και εφόσον υπάρχει αδυναμία να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο ιεραρχικά προϊστάμενο, να λαμβάνουν οι ίδιοι τα κατάλληλα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις τους και τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα, ώστε να αποφευχθούν οι συνέπειες του κινδύνου αυτού. Οι ενέργειές τους σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα συνεπάγονται δυσμενή μεταχείριση εκ μέρους του εργοδότη, εκτός αν αποδειχθεί ότι δεν ενήργησαν σύμφωνα με ρητά δοθείσες οδηγίες ή επέδειξαν σοβαρή αμέλεια.»

ια. Την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του σχετικού:
«Ο εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά:
α) τη νομοθεσία που ισχύει σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και τον τρόπο εφαρμογής της από την επιχείρηση,
β) τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και τα μέτρα και τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης που αφορούν είτε την επιχείρηση εν γένει, είτε κάθε είδος θέσης εργασίας ή/και καθηκόντων και
γ) τα μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 45

ιβ. Την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του σχετικού:
«Ο εργοδότης εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας, ιδίως υπό μορφή πληροφοριών και οδηγιών επ’ ευκαιρία:
α) της πρόσληψής του,
β) τυχόν μετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων,
γ) εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισμού εργασίας και
δ) εισαγωγής νέας τεχνολογίας που αφορά ειδικά τη θέση εργασίας ή τα καθήκοντά του.

Παρακαλούμε κύριοι Βουλευτές όπως μεσολαβήσετε με σκοπό να προωθηθεί η παρούσα επιστολή στην Βουλή των Ελλήνων
ώστε να μας γνωστοποιηθούν τα παρακάτω:

α. Έχουν εμβολιαστεί τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για το σύνολο των ασθενειών που υπάρχουν στα κράτη προέλευσης των προσφύγων – μεταναστών που καλούνται να συνυπάρξουν στα πλαίσια της διατεταγμένης υπηρεσίας τους, των οποίων οι πολίτες πιθανών να είναι φορείς αυτών των ασθενειών; Υπάρχει έκθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ για ασθένειες στα κράτη προέλευσης αυτών;
β. Έχουν εκπαιδευτεί τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για τα καθήκοντα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση των συγκεκριμένων αποστολών;
γ. Έχουν εκπαιδευτεί στην χρήση των απαιτούμενων μέσων προστασίας που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν με σκοπό την διασφάλιση της σωματικής ή ψυχικής τους υγείας από οποιαδήποτε αιτία συνεπεία αυτών των καθηκόντων;
δ. Έχει γνωστοποιηθεί στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έκθεση πιθανών κινδύνων από τα εν λόγο καθήκοντα;
ε. Έχει ορισθεί τεχνικός ασφαλείας και ιατρός εργασίας; Εάν ΝΑΙ έχουν πράξει ότι προβλέπεται στο (β) σχετικό; Έχουν έρθει σε επαφή με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για να τους αναλύσουν οτιδήποτε από αυτά που προβλέπει το (α) σχετικό;
στ. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο διαφυγής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που εργάζονται εντός των κέντρων σε περίπτωση αναταραχής – επεισοδίων από πρόσφυγες – μετανάστες ώστε να μην κινδυνεύσει η ζωή τους;

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Θεοδώρου Γεώργιος
Υπολοχαγός (ΠΖ)
6937453787
Ο Γεν. Γραμματέας

Στρατσιάνης Παναγιώτης
ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)
6936563126

Πηγή: ON ALERT

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων