Χρέος: Καμία ακρίβεια για το χρέος στο μνημόνιο που θα υπογράψει η Ελλάδα για να λάβει τη δόση.

Στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιγράφονται οι 12 τομείς που κλήθηκε η ελληνική κυβέρνηση να νομοθετήσει
Τα μέτρα που ελήφθησαν, ή απομένουν να ληφθούν προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση να λάβει τη δόση από τη δεύτερη αξιολόγηση περιλαμβάνει η επικαιροποίηση του Μνημονίου, την οποία καλείται στο σημερινό, 15 Ιουνίου 2017, Eurogroup η ελληνική κυβέρνηση.
Στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιγράφονται οι 12 τομείς που κλήθηκε η ελληνική κυβέρνηση να νομοθετήσει, προκειμένου να πετύχει το μείγμα της πολιτική που θα την οδηγήσουν στους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί.
Αναλυτικά, ως επακόλουθο αυτής της αναθεώρησης, πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση του υφιστάμενου προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, αντανακλώντας τα μέτρα που έλαβαν οι ελληνικές αρχές μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017.
Ειδικότερα, έχοντας υπόψιν τα εξή:
(1) Στις 16 Ιουλίου 2015, το Συμβούλιο των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕSM) κάλεσε την Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), τον ESM, τις ελληνικές αρχές και, ενδεχομένως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), να συμφωνήσει για ένα πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα με τη μορφή δανείου.
Το πρόγραμμα καταρτίστηκε σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ).
Στις 11 Αυγούστου 2015, οι εν λόγω θεσμοί κατέληξαν σε συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο σχετικά με ένα πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής με την ελληνική κυβέρνηση.
(2) Μετά την εν λόγω συμφωνία, η Ελλάδα ενέκρινε μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την εφαρμογή ενός τριετούς προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής του ESM που θα εκτείνεται από το τρίτο τρίμηνο του 2015 έως το τρίτο τρίμηνο του 2018.
(3) Η συνολική δέσμη μέτρων πολιτικής, η οποία καθορίστηκε σε ένα μνημόνιο συνεννόησης του ESM σχετικά με τις προϋποθέσεις οικονομικής πολιτικής της 19ης Αυγούστου 2015, αποβλέπει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές, στην αποκατάσταση υγιών μακροοικονομικών μεγεθών και στην επιστροφή στην αειφόρο ανάπτυξη.
Διαρθρώνεται σε τέσσερις πυλώνες: αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, εκσυγχρονισμός του κράτους και της δημόσιας διοίκησης.
(4) Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος και μετά τη δήλωση της Eurogroup της 25ης Μαΐου 2016, η Επιτροπή και η ΕΚΤ αξιολόγησαν θετικά την εφαρμογή του προγράμματος.
Η Επιτροπή, εξ ονόματος του ESM, υπέγραψε ένα συμπληρωματικό μνημόνιο συμφωνίας.
Το συμπληρωματικό μνημόνιο συμφωνίας ενημερώνει τους όρους πολιτικής που ορίζονται στο μνημόνιο συμφωνίας, ώστε να αντικατοπτρίζει την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή του προγράμματος.
(5) Το Eurogroup στις 25 Μαΐου 2016 εξέτασε επίσης τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.
Συμφώνησε σχετικά με μια δέσμη μέτρων για το χρέος που πρέπει να εφαρμοστούν σταδιακά, όπως είναι απαραίτητο για την επίτευξη του συμφωνηθέντος δείκτη αναφοράς για τις ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης.
Συμφώνησε ότι η πρώτη δέσμη μέτρων θα εφαρμοστεί βραχυπρόθεσμα, δηλαδή μετά το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης και μέχρι το τέλος του προγράμματος.
Στις 23 Ιανουαρίου 2017, τα διοικητικά συμβούλια του ESM και του EFSF ενέκριναν τους κανόνες εφαρμογής του συνόλου των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους για την Ελλάδα, η εφαρμογή των οποίων άρχισε.
(6) Στις 25 Μαΐου 2016, το Eurogroup εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση της διοίκησης του ΔΝΤ να συστήσει στην εκτελεστική επιτροπή του να εγκρίνει τη χρηματοδοτική ρύθμιση για την Ελλάδα.
Το Eurogroup επιβεβαίωσε αυτή τη θέση στις 5 Δεκεμβρίου 2016 και τόνισε επίσης την ανάγκη κοινών όρων, που συμφωνήθηκαν μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων και της Ελλάδας.
Στις 5 Δεκεμβρίου 2016, το Eurogroup κάλεσε επίσης τα θεσμικά όργανα και την Ελλάδα να επαναλάβουν σύντομα τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο, το συντομότερο δυνατόν.
Υπό όρους, θα περιλαμβάνει την έγκριση μιας προ νομοθετικής δέσμης δημοσιονομικών μέτρων που θα συμβάλει στην εξασφάλιση πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα.
(7) Η ελληνική οικονομία έχει δείξει υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας στο περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και επιβολής ελέγχων κεφαλαίου, με το ΑΕΠ να αναχαιτίζεται μόνο κατά 0,2% το 2015.
Το 2016, η ελληνική οικονομία ανέκαμψε σταδιακά.
Η ιδιωτική κατανάλωση αντισταθμίστηκε από τη μείωση της δημόσιας κατανάλωσης και των καθαρών εξαγωγών.
Η Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 2,1% και 2,5% το 2017 και το 2018 αντίστοιχα, χάρη στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος που στηρίζει τις επενδύσεις και την κατανάλωση.
(8) Σύμφωνα με την πρόβλεψη αυτή, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ θα ανερχόταν στο 179% το 2016, σε 178,8% το 2017, σε 174,6% το 2018 και σε 165,2% το 2019.
Το χρέος/ΑΕΠ αναμένεται να σημειώσει πτωτική πορεία από το 2017.
Η Ελλάδα σημείωσε πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 0,5% του ΑΕΠ το 2015 και 4,2% του ΑΕΠ το 2016, υπερβαίνοντας τους στόχους του προγράμματος -0,25% και 0,5%, αντίστοιχα.
Οι ελληνικές αρχές θα ακολουθήσουν μια δημοσιονομική πορεία που θα βασίζεται σε στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 1,75% του ΑΕΠ το 2017 και 3,5% του ΑΕΠ το 2018 και μεσοπρόθεσμα.
Η πορεία των δημοσιονομικών στόχων είναι συνεπής με τους αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας καθώς ανακάμπτει από την ύφεση που σημειώθηκε.
(9) Λαμβανομένων υπόψη των επικαιροποιημένων προβλέψεων της Επιτροπής και των αποτελεσμάτων της δεύτερης αξιολόγησης που διενήργησε η Επιτροπή, σε σύνδεση με την ΕΚΤ και, ενδεχομένως, με το ΔΝΤ, πρέπει να επικαιροποιηθεί το υπάρχον πρόγραμμα, αντανακλώντας τις μεταρρυθμίσεις που έχουν αναλάβει οι ελληνικές αρχές μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017.
Στη βάση αυτή, οι ενημερωμένες προϋποθέσεις θα πρέπει να σκιαγραφούν το φάσμα των πολιτικών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος στο μέλλον, με στόχο την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στη βιώσιμη ανάπτυξη.
(10) Οποιαδήποτε μορφή χρηματοδοτικής συνδρομής που θα λάβει η Ελλάδα για να την βοηθήσει να εφαρμόσει τις πολιτικές στο πλαίσιο του προγράμματος της θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις νομικές απαιτήσεις και τις πολιτικές της Ένωσης, ιδίως με το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
Στο βαθμό που κάποιο από τα μέτρα που προβλέπονται στο πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής περιορίζει την άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, οι περιορισμοί αυτοί είναι σύμφωνοι με το άρθρο 52 παράγραφος 1 αυτού.
Κάθε παρέμβαση για τη στήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ένωσης.
Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε τα μέτρα που προβλέπονται στο μνημόνιο συμφωνίας να είναι απολύτως συνεπή με την παρούσα απόφαση.

Με βάση τα παραπάνω, εκδίδεται η ακόλουθη απόφαση:

Το άρθρο 2 της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/1411 του Συμβουλίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1. Η Ελλάδα θα επιδιώξει τη δημοσιονομική εξυγίανση μέσω μόνιμων μέτρων υψηλής ποιότητας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις επιπτώσεις για τα μειονεκτούντα άτομα.
Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να εξασφαλίσουν βιώσιμα δημόσια οικονομικά και να επιτύχουν μεσοπρόθεσμα σημαντικά και βιώσιμα πρωτογενή πλεονάσματα που θα μειώσουν σταθερά το λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ.
Ως εκ τούτου, η Ελλάδα θα ακολουθήσει μια δημοσιονομική πορεία που θα βασίζεται σε στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 1,75% του ΑΕΠ το 2017 και σε 3,5% του ΑΕΠ από το 2018 και μεσοπρόθεσμα.
Οι αρχές δεσμεύονται να λάβουν περαιτέρω διαρθρωτικά μέτρα που θα αποφέρουν 0,3% του ΑΕΠ μέχρι το 2018, προκειμένου να εξασφαλιστεί η στοχευμένη πορεία πρωτογενούς πλεονάσματος.
Τα μέτρα για την επίτευξη των στόχων αυτών των πρωτογενών πλεονασμάτων και που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος περιλαμβάνουν: τον εξορθολογισμό των παροχών κοινωνικής πρόνοιας.
Τον εξορθολογισμό των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη και τη μείωση των ανώτατων ορίων ανάκτησης.
Την εισαγωγή φόρου επί των βραχυπρόθεσμων μισθωμάτων τουριστικών καταλυμάτων.
Τον εξορθολογισμό ορισμένων κινήτρων και επιδομάτων απόδοσης στον δημόσιο τομέα.
2. Προκειμένου να υποστηριχθεί η επανεξισορρόπηση του προϋπολογισμού προς πολιτικές φιλικότερες προς την ανάπτυξη και δίκαιες από άποψη διανομής, μεριμνώντας για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων, οι ελληνικές αρχές νομοθετούν τις ακόλουθες δράσεις:
α) Μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για την περίοδο 2018-2021 σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες μεσοπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν χωρίς επιζήμια για την ανάπτυξη μέτρα
β) Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με καθαρές αποταμιεύσεις ύψους 1% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα, εφαρμογή της μεταρρύθμισης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και επίτευξη καθαρών αποταμιεύσεων ύψους 1% του ΑΕΠ το 2020 και μεσοπρόθεσμα
γ) Φορολογική δέσμη για την ενίσχυση της ανάπτυξης που αντιστοιχεί, σε καθαρή βάση, στην απόδοση της μεταρρύθμισης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που περιλαμβάνει:
(i) μείωση των συντελεστών φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και προσαύξηση αλληλεγγύης με μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική επίπτωση 0,8% του ΑΕΠ .
(ii) μείωση των συντελεστών του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων με μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική επίπτωση 0,1% του ΑΕΠ και
(iii) μείωση του φόρου ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) με αντίκτυπο 0,1% του ΑΕΠ.
δ) Στοχοθετημένο πακέτο δαπανών που αντιστοιχεί, σε καθαρούς όρους, στην απόδοση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης που αποτελείται από:
(i) αύξηση των δαπανών για στοχοθετημένες παροχές κοινωνικής πρόνοιας (επίδομα στέγασης, παιδικά επιδόματα, σχολικά γεύματα, παιδική εκπαίδευση και φροντίδα / προσχολική εκπαίδευση)
(ii) μείωση των εισφορών για την υγεία κατά 0,75% του ΑΕΠ
(iii) επενδύσεις δημόσιων υποδομών υψηλής ποιότητας 0,15% του ΑΕΠ
και (iv) ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας κατά 0,15% ΑΕΠ
Τα μέτρα για τη φορολόγηση των ατομικών εισοδημάτων θα εφαρμοστούν το 2019 εάν, βάσει μιας μελλοντικής αξιολόγησης στο πλαίσιο της τελικής αναθεώρησης του προγράμματος, απαιτηθεί μια προετοιμασμένη εφαρμογή προκειμένου να επιτευχθεί ο συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ.
Η επεκτατική δέσμη θα εφαρμοστεί από το 2019, υπό την προϋπόθεση αξιολόγησης και συμφωνίας κατά την τελική αναθεώρηση του προγράμματος.
3. Οι αρχές ολοκληρώνουν το αναγκαίο πλαίσιο για την πλήρη εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων και για την αποτελεσματική λειτουργία της.
Θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τη φορολογία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την προώθηση και διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών.
Τα μέτρα για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής θα αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση του μοντέλου συνεργασίας μεταξύ της δικαιοσύνης και των φορολογικών διοικήσεων.
4. Οι αρχές θα λάβουν μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση της διαδικασίας του προϋπολογισμού και της δημόσιας δημοσιονομικής διαχείρισης.
Έτσι θα εξασφαλιστεί ότι η εθνική νομοθεσία είναι πλήρως σύμφωνη με το Σύμφωνο Σταθερότητας.
5. Οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως τις νέες νομοθετικές διατάξεις της συνολικής συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του 2016.
Για την εξορθολογισμό των δαπανών για τη δημόσια υγεία, οι αρχές θα λάβουν διαρθρωτικά μέτρα με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, συμπεριλαμβανομένου ενός κλειστού προϋπολογισμού (ανώτατο όριο clawback).
6. Οι αρχές εξασφαλίζουν την ομαλή ανάπτυξη και εφαρμογή του νέου καθεστώτος εισοδημάτων κοινωνικής αλληλεγγύης.
Αναλαμβάνουν μια σημαντική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, με βάση τις σχετικές συστάσεις της κοινωνικής πρόνοιας που παρέχεται από την Παγκόσμια Τράπεζα.
Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην εξορθολογισμό του συστήματος και στην καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς επίσης και στην χρηματοδότηση του νέου προγράμματος εισοδημάτων κοινωνικής αλληλεγγύης.
7. Για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, οι αρχές δημοσιεύουν έναν οδικό χάρτη για τη χαλάρωση των ελέγχων κεφαλαίου, αποφεύγοντας τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις χωρίς να διακυβεύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Αξιολογούν και αντιμετωπίζουν τα εμπόδια στη δευτερογενή αγορά για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που προσδιορίζονται στην έκθεση για την επανεξέταση της εφαρμογής του Ν. 4354/2015, προκειμένου να εξορθολογίζεται η διαδικασία αδειοδότησης.
Οι αρχές θα καθιερώσουν ένα σύστημα εξωδικαστικού συμβιβασμού για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και θα διασφαλίσουν την ομαλή εφαρμογή του.
Επίσης εκσυγχρονίζουν το πλαίσιο εταιρικής αφερεγγυότητας και εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του, εστιάζοντας κυρίως στον ρόλο των διαχειριστών αφερεγγυότητας.
Αναθεωρούν τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με στόχο την ευθυγράμμισή του με τις βέλτιστες πρακτικές της Ένωσης.
8. Για να προωθήσουν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις, οι αρχές θα συνεχίσουν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων που αποσκοπούν στην επίτευξη βέλτιστων πρακτικών της Ένωσης.
Οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν: την περαιτέρω εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ για την άρση των εμποδίων στον ανταγωνισμό σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.
Μεταρρυθμίσεις για την απελευθέρωση της αδειοδότησης των επενδύσεων και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για την έναρξη μιας επιχείρησης.
Περαιτέρω βήματα στην απελευθέρωση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων.
Μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για τη χρήση γης, συμπεριλαμβανομένου του χωροταξικού σχεδιασμού και του κτηματολογίου.
Μέτρα για την ενίσχυση της λειτουργίας των τομέων των υδάτων και των μεταφορών.
9. Όσον αφορά την αγορά εργασίας, η Ελλάδα θα εγκρίνει νομοθεσία για να διευκρινίσει ότι οι μεταρρυθμίσεις των συλλογικών διαπραγματεύσεων του 2011 θα παραταθούν μέχρι το τέλος του Προγράμματος.
Οι αρχές θα αντικαταστήσουν το υφιστάμενο διοικητικό πλαίσιο για ομαδικές απολύσεις με διαδικασία κοινοποίησης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, η οποία δεν συνεπάγεται εκ των προτέρων έγκριση.
Θα λάβουν επίσης περαιτέρω μέτρα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εφαρμογή του τριετούς σχεδίου δράσης για την εκπαίδευση.
10. Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν ευρείες μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενέργειας.
Θα συνεχίσουν την εφαρμογή δημοπρασιών ηλεκτρικού ρεύματος και θα προτείνουν άνευ όρων διαρθρωτικά μέτρα για την εκποίηση ενός μεριδίου της παραγωγικής ικανότητας.
Οι αρχές θα συνεχίσουν επίσης τη διαδικασία που οδηγεί στον πλήρη διαχωρισμό της ιδιοκτησίας του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ενέργειας, θα συνεχίσουν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης των κινήτρων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα εξασφαλίσουν την έγκαιρη εφαρμογή άλλων μεταρρυθμίσεων της αγοράς.
Στην αγορά φυσικού αερίου, η συνεχής εφαρμογή των υφιστάμενων μεταρρυθμίσεων θα οδηγήσει, μεταξύ άλλων, στην πλήρη επιλεξιμότητα για την αλλαγή προμηθευτή για όλους τους πελάτες έως το 2018, όπως έχει προγραμματιστεί.
Οι αρχές θα λάβουν περαιτέρω μέτρα για την άρση των εναπομενόντων εμποδίων για τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στις αγορές χονδρικής και λιανικής πώλησης φυσικού αερίου και για την προώθηση των διασυνδέσεων, καθώς και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού.
11. Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης και πολιτικές που θα στηρίζουν τις επενδύσεις.
Οι αρχές δεσμεύονται να διευκολύνουν τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης και θα ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες κυβερνητικές ενέργειες για να επιτρέψουν την επιτυχή εκτέλεση των προσφορών.
Από την άποψη αυτή, οι αρχές ολοκληρώνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες όπως συμφωνήθηκαν σε τριμηνιαία βάση μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ («HRADF»), των θεσμικών οργάνων και της κυβέρνησης.
Ο κατάλογος των κυβερνητικών εκκρεμών δράσεων έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ.
Μετά την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Περιουσιακών Στοιχείων και Συμμετοχών (HCAP), η οποία θα έχει στην κατοχή της πολύτιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία, οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι οι κανόνες διαχείρισης και οι εσωτερικοί κανόνες του HCAP συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ.
Ο πρωταρχικός στόχος του ταμείου είναι η διαχείριση πολύτιμων ελληνικών περιουσιακών στοιχείων και η προστασία και μεγιστοποίηση της αξία τους.
12. Ένα σύγχρονο κράτος εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του προγράμματος.
Οι αρχές θα αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα στην παροχή βασικών δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, με ιδιαίτερη αναφορά στην πρόσληψη και την αποπολιτικοποίηση των διαχειριστών και την κινητικότητα.
Λαμβάνονται μέτρα για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος, μεταξύ άλλων επιτρέποντας την εφαρμογή ηλεκτρονικών δημοπρασιών και να αναβαθμιστεί η καταπολέμηση της διαφθοράς.
Η θεσμική και λειτουργική ανεξαρτησία των βασικών θεσμών, όπως η Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η Ελληνική Στατιστική Αρχή, θα ενισχυθεί με την περαιτέρω εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχουν εγκριθεί.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

www.bankingnews.gr