Έως 8 Ευρώ Ανά Στρέμμα Χιλιομετρικό Πριμ Για Μετακινούμενους Κτηνοτρόφους

Τα 8 ευρώ ανά στρέµµα βοσκότοπου φτάνει το πριµ για τους µετακινούµενους κτηνοτρόφους που θα ενισχύονται ανάλογα τη χιλιοµετρική απόσταση που διανύουν. Οι µη µετακινούµενοι από την άλλη θα λαµβάνουν έως 10 ευρώ ανά στρέµµα εφόσον αναστείλουν τη βόσκηση στην αρχή της κύριας βλαστητικής περιόδου στα βοσκοτόπια τους.
Οι δύο παραπάνω ξεχωριστές ενισχύσεις περιέχονται στη νέα δράση 10.1.11 «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιµων γαιών σε περιοχές που αντιµετωπίζουν κίνδυνο ερηµοποίησης λόγω διάβρωσης» που θα προκηρυχθεί στα πλαίσια των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. Αναλυτικότερα προβλέπονται τα εξής:

1. Για τους κτηνοτρόφους που µετακινούν το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου σε ορεινές βοσκήσιµες γαίες για τουλάχιστον τέσσερις συνεχόµενους µήνες το έτος, το ύψος των ενισχύσεων ορίζεται από τις επτά κατηγορίες χιλιοµετρικής απόστασης (Πίνακας κάτω) και την εκάστοτε Περιφέρεια. Το πριµ θα δίνεται ετησίως για 5 χρόνια.

2. Οι µη µετακινούµενοι θα πριµοδοτούνται για την αναστολή της βόσκησης των βοσκήσιµων γαιών στην αρχή της κύριας βλαστητικής περιόδου. Αναλόγως το υψόµετρο που βρίσκεται ο βοσκότοπος η ενίσχυση ανά στρέµµα κυµαίνεται ως εξής: Αν Μακεδονία: 1,7 έως 3,5 ευρώ, Κ. Μακεδονία: 2 έως 4,2 ευρώ, ∆. Μακεδονία: 2,5 έως 5,1 ευρώ Ήπειρος: 2,7 έως 5,6 ευρώ Θεσσαλία: 2,1 έως 4,4 ευρώ Ιονίων Νήσων: 2,7 έως 5,6 ευρώ ∆. Ελλάδας: 2,9 έως 6,1 ευρώ Στ. Ελλάδα: 1,9 έως 4 ευρώ Αττική: 3,3 έως 7 ευρώ Πελοπόννησος: 2,5 έως 5,1 ευρώ Κρήτη: 3 έως 6,3 ευρώ Νότιο Αιγαίο: 5 έως 10,5 ευρώ Βόρειο Αιγαίο: 4,2 έως 8,9 ευρώ

Επιλέξιµα αρσενικά και νέες περιοχές στις Αυτόχθονες

Γεγονός είναι η επέκταση της εφαρµογής της δράσης για τη διατήρηση των αυτόχθονων φυλών και σε άλλες περιοχές, στις οποίες εντοπίστηκε αριθµός σπάνιων ζώων, ενώ θα προσµετρούνται και τα αρσενικά ζώα εκτός από τα θηλυκά για τον υπολογισµό του πριµ.

Αναλυτικά, στο θεσµικό πλαίσιο που θα εκδοθεί τον Αύγουστο της ∆ράσης 10.1.09 «∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», οι περιοχές που προτείνεται η επέκταση εφαρµογής της σχετικής δράσης έχει εντοπιστεί αριθµός ζώων σπάνιων φυλών είναι οι εξής:

Βοοειδή
Κατερίνης: Θεσσαλία, Κ. Μακεδονία και Ήπειρος.
Συκιάς: Όλη η Ελλάδα.

Πρόβατα
Γλώσσα Σκοπέλου: Μαγνησία, Λάρισα, Β. Σποράδες, Θεσσαλία, Φθιώτιδα.
∆ράµας: ∆ράµα, Αν. Μακεδονία, Θράκη.
Πηλίου: Όλη η Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Ευρυτανία.
Καλαρρύτικο: Ήπειρος, Θεσσαλία, Αιτωλοακαρνανία, ∆υτ. Μακεδονία.

Ιπποειδή
Θεσσαλίας: Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Ευρυτανία.
Σκύρου: Όλη η επικράτεια.
Η πρόσκληση αναµένεται να εκδοθεί µέσα στον Οκτώβριο του 2017 και προβλέπει τα εξής ύψη ενίσχυσης:

Βοοειδή άνω των 6 µηνών: 333 ευρώ ανά ζωική µονάδα
Αιγοπρόβατα άνω του 1 έτους: 34,8 ευρώ ανά κεφαλή
Χοιροµητέρες: 215 ευρώ ανά ζωική µονάδα
Ιπποειδή: 350 ευρώ ανά ζωική µονάδα.

thessaliatv.gr