ΟΑΕΕ: Πότε απαιτείται εξόφληση της εξαγοράς χρόνου ασφάλισης για χορήγηση σύνταξης.

Υποχρέωση εξόφλησης του ποσού που αναλογεί για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, έχουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα πριν από την αίτηση συνταξιοδότησής τους. Η διοίκηση του Οργανισμού τονίζει ότι στο εξής θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο – ασφαλισμένο σχετικό έγγραφο, με το οποίο θα ενημερώνεται ότι πρέπει να εξοφλήσει το ποσό της εξαγοράς που του αναλογεί για να λάβει στη συνέχεια τη σύνταξή του. Πρόκειται για περιπτώσεις απονομής σύνταξης για ασφαλισμένους που ασκούσαν επαγγελματική δραστηριότητα που υπάγεται στα πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ και έχουν υποβάλει αίτημα αναγνώρισης χρόνου πριν από την εγγραφή και στη συνέχεια υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα χωρίς να έχουν εξοφλήσει το ποσό της εξαγοράς, Διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις η σχετική Πράξη Αναγνώρισης δεν έχει εκδοθεί και γνωστοποιηθεί για λόγο που ανάγεται στην διοικητική διαδικασία και όχι σε βούληση ή παράλειψη του ενδιαφερόμενου. Η διοίκηση του Οργανισμού επισημαίνει ότι «στα πλαίσια των αρχών της χρηστής διοίκησης και της καλής πίστης του διοικούμενου, το διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης ως την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης, ως υπηρεσιακής φύσεως ζήτημα, δεν θα πρέπει να βαρύνει τον ασφαλισμένο προκαλώντας δυσμενή αποτελέσματα στη σύνταξή του». Άρα, ο χειρισμός των συνταξιοδοτικών υποθέσεων θα είναι εφεξής ο ακόλουθος: – Εφόσον υποβληθεί αίτημα αναγνώρισης χρόνου προ εγγραφής με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και ενώ αυτό εκκρεμεί, υποβληθεί συνταξιοδοτικό αίτημα, τότε μετά την κοινοποίηση της Πράξης Αναγνώρισης ο υποψήφιος συνταξιούχος θα ενημερώνεται εγγράφως και με απόδειξη από το Τμήμα Συντάξεων ότι, προκειμένου να χορηγηθεί η σύνταξη από τότε που δικαιούται, θα πρέπει το ποσό εξαγοράς να εξοφληθεί ως το τέλος του επόμενου μήνα παραλαβής του εγγράφου αυτού. Διαφορετικά, η σύνταξη θα καταβληθεί από τον επόμενο μήνα της εξόφλησης (απώλεια αναδρομικών συντάξεων). – Το ίδιο ισχύει για τις περιπτώσεις υποβολής του αιτήματος αναγνώρισης ταυτόχρονα με το συνταξιοδοτικό αίτημα. Ομοίως, αν κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος έχει ήδη εκδοθεί η Πράξη Αναγνώρισης και καταβάλλονται οι δόσεις κανονικά, ο υποψήφιος συνταξιούχος θα ενημερώνεται εγγράφως και με απόδειξη από το Τμήμα Συντάξεων ότι προκειμένου να χορηγηθεί η σύνταξη από τότε που δικαιούται, θα πρέπει το υπολειπόμενο ποσό εξαγοράς να εξοφληθεί ως το τέλος του επόμενου μήνα παραλαβής του εγγράφου. Τα παραπάνω δεν ισχύουν σε περίπτωση υποβολής αίτησης αναγνώρισης χρόνου προ εγγραφής μετά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος. Οι περιπτώσεις που έχουν τυχόν κριθεί ήδη διαφορετικά ως προς την ημερομηνία έναρξης της σύνταξης θα πρέπει να αναθεωρηθούν είτε αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου αυτό είναι εφικτό, είτε ύστερα από αίτηση – όχληση του ενδιαφερόμενου

Πηγή: www.dikaiologitika.gr